Darmowa dostawa już od 300 zł!

Regulamin Karty podarunkowej

I. Definicje. 

1. Karta podarunkowa – bon wydany na okaziciela, sprzedawany w Hajo w Sklepie;
internetowym, uprawniający Posiadacza do dokonywania płatności za towary oferowane do sprzedaży w Sklepie internetowym www.hajokids.pl (dalej sklep internetowy);
2. Nabywca – osoba fizyczna dokonująca zakupu w Sklepie internetowym;
3. Posiadacz – osoba realizująca Karta podarunkowa;
4. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin;
5. Sklep internetowy – strona internetowa, na której oferowane są do sprzedaży Towary oraz karty podarunkowe, działająca w domenie www.hajokids.pl;
6. Towar – produkt przedstawiony za pośrednictwem Sklepu internetowego, mogący być przedmiotem transakcji przy użyciu Karty podarunkowej;
8. Wydawca – Hajo Piotr Róg, mająca swoją siedzibę pod adresem: ul. Grzegórzecka 79e/40 31-559 Kraków. Numer NIP: 6852218997, numer REGON: 388415418.

II. Warunki ogólne.

1. Wydawca oferuje do nabycia w Sklepie internetowym Bony Podarunkowe o wartości 100,00zł i wielokrotność tej kwoty (wydawca korzysta z zwolnienia z podatku VAT, dlatego w kwocie nie zawiera się wartość podatku VAT). Przykładowo zakupując 3 sztuki otrzymujesz kartę podarunkowa o wartości 300 zł. Wartość karty podarunkowej umożliwia obniżenie wartości koszyka w sklepie internetowym wystawcy o wartość nominalną kuponu.
2. Wartość Kart podarunkowych oraz ich wzory opublikowane są na stronie internetowej www.hajokids.pl.
3. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Karty podarunkowej.
4. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej i do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy Kartę podarunkową za towary
nabywane przez Posiadacza.
5. Karta podarunkowa może być wykorzystany wyłącznie do nabycia towarów w Sklepie internetowym.
6. Karta podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne (w całości lub w części) oraz nie podlega zwrotowi.
7. Okres ważności Kartę podarunkową wynosi 365 od dnia jego sprzedaży, zgodnie z datą widniejącą na dokumencie Kartę podarunkową. Niewykorzystanie Kartę podarunkową w terminie na nim wskazanym, jest równoznaczne z utratą ważności Kartę podarunkową i nie stanowi podstawy do wystąpienia przez Posiadacza wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie.
8. Wydanie Kartę podarunkową nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Dokument sprzedaży wydawany jest w momencie nabycia towarów.
9. Zasady i tryb nabywania Bonów Podarunkowych za pośrednictwem Sklepu internetowego, określone są w Regulaminie Sklepu Internetowego umieszczonym na stronie internetowej www.hajokids.pl

III. Realizacja Kartę podarunkową

1. Posiadacz Kartę podarunkową ma prawo do jego realizacji na następujących zasadach:
a. Posiadacz Kartę podarunkową może wykorzystać kwotę wskazaną na Bonie Podarunkowym na towary dostępne w Sklepie internetowym www.hajokids.pl ;
b. W przypadku zakupu towaru o wartości niższej niż wartość Kartę podarunkową, Posiadaczowi nie przysługuje prawo otrzymania zwrotu pozostałej, niewykorzystanej kwoty;
c. W przypadku zakupu towaru o wartości wyższej niż wartość Kartę podarunkową, Posiadacz zobowiązany jest dopłacić różnicę;
d. Bon posiada termin ważności, po upływie którego traci ważność. Termin ważności Kartę podarunkową nie ulega zmianie. Po upływie terminu ważności Kartę podarunkową, nie można nim dokonywać płatności;
e. Wydawca nie odpowiada za zgubienie lub uszkodzenie Kartę podarunkową przez Nabywcę lub Posiadacza. W takich wypadkach duplikaty nie będą wydawane;
f. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy wydania towaru w zamian za Bony Podarunkowe, które są nieczytelne, zniszczone, bądź w inny sposób nasuwają
wątpliwości co do ich autentyczności. W takim przypadku Karta podarunkowa uznawany jest za nieważny, bez prawa do otrzymania Kartę podarunkową zastępczego.

IV. Reklamacje

Wszelkie reklamacje związane z zakupem towarów przy użyciu Kartę podarunkową będą rozpatrywane przez Wydawcę zgodnie z procedurą reklamacyjną określoną w
Regulaminie Sklepu Internetowego umieszczonym na stronie internetowej www.hajokids.pl.

V. Postanowienia końcowe

1. Nabywca jest zobowiązany do poinformowania Posiadacza o warunkach realizacji Kartę podarunkową.
2. Zakup Kartę podarunkową przez Nabywcę oraz jego przedstawienie do realizacji przez  Posiadacza jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Nabywcę i Posiadacza.
3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w Sklepie internetowym na stronie www.hajokids.pl
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.
5. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Wydawcy.
6. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu internetowego i dotyczyć będą Kart Podarunkowych zakupionych po wejściu w życie zmian Regulaminu.

5% Rabatu

Zapisz się do newslettera i odbierz rabat na zakupy w naszym sklepie.

Aktualizacja…
  • Brak produktów w koszyku.